Jesteś tutaj: Bip -> Rejestry i ewidencje
Rejestry i ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE

W Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie prowadzone są następujące centralne rejestry i ewidencje:

Rejestry:

 1. skarg i wniosków,
 2. wydanych zarządzeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 3. podejrzeń o zachorowania na choroby zawodowe,
 4. rozpoznań klinicznych chorób zawodowych,
 5. decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 6. skutków chorób zawodowych,
 7. zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby,
 8. rejestr decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej,
 9. rejestr zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi,
 10. rejestr prac w kontakcie z substancjami, mieszaninami lub czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 11. rejestr pracowników narażonych na działanie substancji, mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 12. rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 3 lub 4 grupy zagrożenia,
 13. rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia,
 14. rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
 15. wypadków przy pracy,
 16. zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej,
 17. niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 18. rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej,
 19. rejestr kąpielisk, basenów, punktów poboru wody (w wersji elektronicznej),
 20. imienne rejestry zakażonych, chorych i zmarłych,
 21. rejestry zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń lub przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
 22. rejestr urządzeń wodociągowych (w wersji elektronicznej),
 23. rejestr osób zakażonych gruźlicą,
 24. rejestr osób ze styczności z gruźlicą,
 25. rejestr osób zakażonych na choroby przenoszone drogą płciową z podziałem na poszczególne jednostki chorobowe.

Ewidencje:

 

 1. legitymacji służbowych
 2. upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych,
 3. upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
 4. karty ewidencji czasu pracy,
 5. szkoleń i kursów,
 6. obiektów znajdujących się pod nadzorem inspekcji sanitarnej,
 7. protokołów z kontroli sanitarnych,
 8. decyzji administracyjnych,
 9. decyzji płatniczych,
 10. postanowień o nałożeniu grzywny,
 11. tytułów wykonawczych niepieniężnych,
 12. upomnień niepieniężnych,
 13. nałożonych mandatów karnych,
 14. ewidencja postanowień i opinii,
 15. ewidencja biologicznych czynników chorobotwórczych,
 16. ewidencja osób uchylających się od szczepień,
 17. ewidencja wycofanych z obrotu towarów,
 18. ewidencja przerwania i ograniczenia działalności,
 19. ewidencja protokołów pobranych próbek do badań laboratoryjnych,
 20. ewidencja próbek żywności i przedmiotów użytku pobranych do badania w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu,
 21. ewidencja pobranych próbek wody,
 22. ewidencja przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
 23. ewidencja protokołów poboru prób wody,
 24. protokołów przekazania prób wody,
 25. zakładów, w których występują czynniki rakotwórcze,
 26. zakładów, w których występują czynniki biologiczne,
 27. zakładów stosujących w działalności zawodowej substancje i mieszaniny kategorii 2 i 3,
 28. podmiotów gospodarczych, w których występują prekursory narkotyków,
 29. zakładów, w których występują środki ochrony roślin,
 30. zgłoszeń podmiotów gospodarczych stosujących w działalności zawodowej preparaty bardzo toksyczne, żrące z przypisanym zwrotem R 35 oraz metanol,
 31. zakładów pracy, które przekazały informację dotyczącą użycia szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych lub przemysłowych,
 32. podmiotów, które przekazały rejestry czynników szkodliwych wraz z kartami badań i pomiarów w przypadku likwidacji zakładu pracy,
 33. wydanych zarządzeń zabezpieczających,
 34. wydanych decyzji z zakresu nadzoru nad środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi,
 35. szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 36. szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 37. wypadków w drodze do i z pracy,
 38. profilaktycznych badań lekarskich,
 39. dziennik korespondencji pism przychodzących,
 40. dziennik korespondencji pism wychodzących,
 41. książka korespondencyjna-dokumentacja medyczna,
 42. ewidencja wystąpień
 43. podań (wniosków),
 44. informacji od ludności,
 45. udzielonych instruktaży i informacji petentom,
 46. współpracy z komórkami wewnętrznymi,
 47. współpracy z organami samorządu terytorialnego.