Jesteś tutaj: Bip -> Status prawny
Status prawny

STATUS PRAWNY

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, koordynuje i nadzoruje działalność tych organów oraz zarządza systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie, wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie.

Uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie powołuje starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wąbrzeźnie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Dane identyfikujące jednostkę – Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wąbrzeźnie

1. NIP 878-10-16-772
2. Regon 000303203-00030
3. Szczególna forma prawna 01 Organy Władzy, Administracji Rządowej
4. Własność 111 własność Skarbu Państwa
6. Klasyfikacja budżetowa (część, dział, rozdział) 85/04 Wojewoda

851 Ochrona Zdrowia

85132 Inspekcja Sanitarna

7. Nr Księgi Rejestrowej Zakładu Opieki Zdrowotnej(z rejestru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego) 000000023994
8. Osobowość prawna Jednostka budżetowa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wąbrzeźnie działa na podstawie n/w aktów prawnych:

Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 59)

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 869)

wytworzył: Małgorzata Zaleśna

wprowadził: Małgorzata Zaleśna

ostatnia zmiana: 05.06.2019r.