System zarządzania jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

System Zarządzania Jakością w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie to: struktura organizacyjna, rozłożenie odpowiedzialności, procedury, procesy i zasoby umożliwiające właściwe zarządzanie, zachowanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności świadczonych na rzecz społeczeństwa przedsięwzięć.

Jakość prowadzonych działań rozumiana jest jako:

–  profesjonalne i rzetelne prowadzenie działalności kontrolnej,

–  uzyskanie wysokiego poziomu stopnia satysfakcji społeczności, na rzecz której te działania są prowadzone,

–  systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników i dostosowywanie podejmowanych działań do obowiązujących i nowych wymogów prawnych.

Zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego zostały wprowadzone do obowiązkowego stosowania procedury przeprowadzania kontroli sanitarnej w ramach sprawowania bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz realizacji zadań w ramach działalności oświatowo-zdrowotnej.

Od 1 stycznia 2005 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wprowadził obowiązek stosowania opracowanych przez WSSE Procedur Ogólnych – jednolitych dla wszystkich jednostek organizacyjnych PIS w województwie. Są one opracowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję” i dotyczą:

–  realizacji zadań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,

–  realizacji zadań w ramach działalności oświatowo-zdrowotnej.

Polityka jakości, cele i zobowiązania jakości są znane, wdrożone i przestrzegane przez wszystkich pracowników. Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników PSSE  przy wykonywaniu ustawowych obowiązków.

Głównym celem polityki jakości w wykonywaniu czynności kontrolnych jest realizowanie zadań zgodnie z planami pracy według znormalizowanych metod kontroli.

Za realizację polityki jakości  odpowiedzialny jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie,  będący jednocześnie Dyrektorem stacji.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej został wyznaczony pełnomocnik  dyrektora/Specjalista ds. systemu jakości odpowiedzialny za zapewnienie i nadzorowanie  funkcjonowania systemu zarządzania jakością w działalności nadzorowej i ma bezpośredni kontakt z najwyższym kierownictwem.

We wszystkich komórkach organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ustalono strukturę odpowiedzialności i podległości.

Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, którym powierzono funkcję kierownictwa technicznego gwarantuje właściwe nadzorowanie czynności kontrolnych.

Wyznaczono też osoby, które w przypadku nieobecności kierownika technicznego przejmują zastępstwo.

Metody i procedury kontroli są znane każdemu pracownikowi wykonującemu te czynności samodzielnie.

System jakości jest w pełni udokumentowany.

System Zarządzania Jakością został opisany w formie :

 • Księgi Zarządzania  Systemem Jakości
 • Ksiąg Jakości Nadzoru PSSE
 • Procedur Ogólnych
 • Procedur Technicznych
 • Instrukcji.

Właściwy nadzór nad dokumentacją systemową gwarantuje dostępność wszystkich pracowników  do aktualnych wydań.

System jakości poddawany jest stałej ocenie zgodności oraz weryfikacji poprzez planowane i udokumentowane audity wewnętrzne, przeprowadzane we wszystkich komórkach organizacyjnych,przez kompetentny personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Okresowo przeprowadzane są przeglądy zarządzania, a ich wyniki są odpowiednio dokumentowane i analizowane.

POLITYKA JAKOŚCI I DEKLARACJA KIEROWNICTWA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W WĄBRZEŹNIE

Polityka Jakości

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń, prowadzenie nadzoru i kontroli służących zapobieganiu wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym oraz zachowaniu i umacnianiu zdrowia zbiorowości, a także kształtowaniu w tym zakresie postaw i zachowań.

Celem działania jest:

 • ochrona przed niekorzystnym wpływem czynników i warunków środowiskowych,
 • zapobieganie występowaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej.

 

System zarządzania jakością jest elementem strategii ciągłego doskonalenia naszej działalności na rzecz uzyskania poprawy stanu sanitarno-epidemiologicznego, podniesienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego oraz poprawy sytuacji epidemiologicznej na terenie nadzorowanym przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Personel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonuje swoje zadania poprzez:

 • stosowanie jednolitych procedur kontroli opartych na obowiązujących przepisach prawnych,
 • zachowanie poufności informacji uzyskanych od klienta i ochronę jego praw własności,
 • przestrzeganie zasad bezstronności i rzetelności,
 • ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Personel zna obowiązującą go dokumentację systemową i politykę jakości, stosując ją w swojej pracy. Jest świadomy istoty i ważności swoich zadań.

Jakość jest podstawowym kryterium działania podejmowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przy wykonywaniu obowiązków ustawowych.

Jakość naszych działań rozumiemy jako:

 • działalność nadzorową w zakresie przestrzegania przepisów prawa wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • postępowanie zgodnie z ustalonymi ujednoliconymi procedurami,
 • dokładność i bezstronność przeprowadzanych kontroli.

Naszym celem jest satysfakcja klienta z jakości świadczonych przez nas usług.

Zadania te są realizowane  przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Realizując wymagania wynikające z regulacji prawnych i normalizacyjnych Unii Europejskiej, wdrożono w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie system zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „ Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”, z uwzględnieniem dokumentów PCA.

Dyrekcja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie zobowiązuje się do zachowania zgodności z w/w normą, ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu i jego skuteczności oraz zapewnienia zasobów niezbędnych dla realizacji celów jakościowych.

Za politykę jakości w  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie odpowiadam osobiście. Za funkcjonowanie systemu zarządzania jakością odpowiada specjalista ds. jakości.

Mierzalne cele jakościowe ustalane są co roku na przeglądzie zarządzania w   Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie.

Będąc odpowiedzialnym za pracę Inspekcji, deklaruję wraz z podległą mi kadrą kierowniczą, wykonywanie zadań rzetelnie, terminowo, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów prawa.

Szybkie rozpoznanie zagrożeń, ujednolicenie metod postępowania i sprawniejsze zarządzanie. Podniesienie świadomości i kwalifikacji personelu oraz kooperację z innymi inspekcjami.

Dyrektor

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Wąbrzeźnie

Małgorzata Zaleśna